Eindejaarstips 2021: 11 Tips voor Particulieren

 

Eindejaarstips 2021: 11 Tips voor Particulieren

Heeft u al nagedacht wat u op fiscaal gebied nog vóór het eind van dit jaar kunt doen of juist beter kunt uitstellen tot het nieuwe jaar? Wij informeren u over de belangrijkste actuele fiscale tips voor particulieren. Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

1. Naleving verrekenbeding verplicht

Een jaarlijks terugkerend fenomeen is het verrekenbeding. Wanneer u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd en er in deze huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding is opgenomen, vergeet dan niet om voor het einde van het jaar nog de jaarlijkse afrekening met uw echtgenoot op te stellen. De bedoelingen uit het verrekenbeding moeten ieder jaar worden nageleefd, want wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot een ongewenste situatie bij een onverhoopte scheiding.

Als deze verrekening al jarenlang niet heeft plaatsgevonden, neem dan contact met ons op, zodat wij samen met u kunnen kijken naar een praktische oplossing.

 2. Schenk nog vóór 2022

Vanwege de coronacrisis zijn de jaarlijkse belastingvrije bedragen in 2021 tijdelijk met € 1.000 verhoogd. Profiteer nog van deze verhoogde vrijstelling en schenk dus nog vóór 2022. Tot 31 december 2021 mag u uw kinderen € 6.604 belastingvrij schenken en uw kleinkinderen € 3.244. Over het meerdere wordt schenkbelasting geheven. Voor een schenking aan uw kind geldt een belastingtarief van 10% en voor een schenking aan uw kleinkind geldt een belastingtarief van 18%. Mocht het om schenkingen boven € 128.751 gaan, dan verdubbelt dit tarief zelfs!

3. De eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling

Het is mogelijk om uw kind eenmalig een hoge belastingvrije schenking te doen. Voor het jaar 2022 is het belastingvrije bedrag  voor de eenmalige schenking vastgesteld op € 27.231. Voorwaarde hierbij is dat uw kind tussen de 18 en 40 jaar is op het moment dat u de schenking doet. Bent u vergeten om gebruik te maken van deze vrijstelling en is uw zoon of dochter inmiddels ouder dan 40? Dan kunt u mogelijk alsnog gebruik maken van deze eenmalige verhoogde vrijstelling door een schenking te doen aan uw schoonzoon of schoondochter. Let wel, ook hier is de  voorwaarde dat uw schoonzoon of schoondochter niet ouder mag zijn dan 40 op het moment dat u de schenking doet!

4. Minder Box 3 belasting in 2022?

Heeft u veel vermogen en bent u van plan om in privé nog een grote aankoop te doen? Betaal deze aankoop dan voor het einde van het jaar. Als uw vermogen voor het einde van het jaar afneemt, bent u in 2022 minder box 3 belasting verschuldigd.

Hebt u een vermogen van meer dan € 500.000? Overweeg dan om vóór de peildatum van 1 januari 2022 uw spaargeld in te brengen in een nieuwe bv, in te brengen in een open fonds voor gemene rekening, te storten als informeel kapitaal of agio in uw bv of om te zetten in een vordering op uw bv (zogeheten terbeschikkingstellingsvordering).

5. Wisselend inkomen? Denk aan middeling!

Heeft u de afgelopen jaren een wisselend inkomen gehad met pieken en dalen en heeft de corona crisis er wellicht voor gezorgd dat uw inkomen in 2021 niet in de buurt komt van het inkomen van 2020? Vergeet dan niet om de opties van middeling te (laten) bekijken. Bij middeling wordt er gekeken naar de belasting die verschuldigd zou zijn geweest, wanneer u het inkomen over een periode van 3 jaar gelijkmatig zou verdelen. Het verschil tussen de gemiddelde belasting en de daadwerkelijk betaalde belasting kunt u dan terugkrijgen. Let wel, een verzoek tot middeling kan pas worden gedaan wanneer over alle jaren waarover u wilt middelen een definitieve aanslag is opgelegd.

6. Betaal studiekosten nog vóór 2022

Per 1 januari 2022 wordt de fiscale aftrekpost voor studiekosten vervangen door de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans voor de Arbeidsmarktpositie). Voor studiekosten, zoals het college-, les- of cursusgeld (zonder studiefinanciering), inclusief de verplicht gestelde leermiddelen, die betaald zijn in 2021 geldt nog de fiscale aftrek. Vanaf 1 maart 2022 kunt u een STAP-budget aanvragen bij het UWV.

7. Neem eigenwoningreserve overleden partner niet mee

Onder de huidige wetgeving gaat de eigenwoningreserve (EWR) ingeval van overlijden van de ene partner over naar de andere partner, waardoor de achterblijvende partner geconfronteerd wordt met het eigenwoningverleden van zijn overleden partner. Vanaf 2022 komt hier een einde aan. De regeling rond de EWR wordt namelijk hersteld naar de situatie van vóór 2013. Dit houdt in dat de EWR weer gekoppeld wordt aan de persoon van de belastingplichtige en ingeval van overlijden van rechtswege komt te vervallen.

8. Betaal hypotheekrente 2022 vooruit

Als u in 2022 onder een lager belastingtarief valt omdat u de AOW-leeftijd heeft bereikt of vanwege een andere reden, dan kunt u overwegen om de hypotheekrente die betrekking heeft op de periode tot 1 juli 2022 dit jaar nog vooruit te betalen. Ook de hypotheekrente wordt vanaf 1 januari 2022 aftrekbaar tegen maximaal 40% (2021: 43%). Een vooruitbetaling maakt het dus mogelijk om de rente tegen een hoger tarief af te trekken, zodat u minder belasting betaalt.

9. Hypotheekschuld eigen woning in box 1 of 3: overweeg dit vóór 2022

In verband met de afbouw van de hypotheekrente aftrek, nog maximaal 40% in 2022, kan het best gunstig zijn om uw hypotheekschuld in box 3 te laten vallen. Weliswaar verliest u de renteaftrek in box 1, maar aan de andere kant heeft u minder vermogen in box 3. Dit kan o.a. door de hypotheekvoorwaarden aan te passen of de lening tijdelijk af te lossen en vervolgens een nieuwe lening aan te gaan.

10. Vrijstelling overdrachtsbelasting kopers jonger dan 35 jaar

Bent u jonger dan 35 jaar en voornemens om een woning te kopen? U bent dan eenmalig geen overdrachtsbelasting verschuldigd bij de aankoop van een woning. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan 400.000 euro, anders wordt de eerder genoten startersvrijstelling terug genomen. Bent u ouder dan 35 jaar, dan bent u 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. Beleggers betalen 8% overdrachtsbelasting.

11. Vul verklaring overdrachtsbelasting ‘onvoorziene omstandigheden’ in

Als u een woning verkrijgt die voor u als hoofdverblijf gaat dienen, hoeft u slechts 2% (of soms zelfs geen) overdrachtsbelasting te betalen. Bij het toetsen aan dit hoofdverblijfcriterium mag u nu rekening houden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen na de verkrijging, bijvoorbeeld een overlijden of schenking. Deze bepaling wordt in 2022 verder versoepeld. U mag ook rekening houden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, maar vóór de levering. Lever daarom een ingevulde verklaring overdrachtsbelasting ‘onvoorziene omstandigheden’ in bij de notaris. Hierbij is van groot belang dat de verkrijger vóór het moment van de onvoorziene omstandigheid de intentie had om de woning als hoofdverblijf te gaan gebruiken, maar door deze omstandigheid hier niet meer toe in staat is.

 

HOOFDKANTOOR

Hoofdstraat 2 – 2351 AJ – Leiderdorp 

BEL ONS

+31 (0) 71 54 22 720

EMAIL ONS