Coronareserve in de vennootschapsbelasting

 

Coronareserve in de vennootschapsbelasting

Door mr. Thijs van Gastel – 9 mei 2020

Op 6 mei 2020 heeft het kabinet weer een nieuwe steunmaatregel in het leven geroepen voor ondernemers die onder de vennootschapsbelasting vallen. Ondernemers kunnen een ‘coronareserve’ vormen om verliezen in 2020 versneld te kunnen verrekenen met de in 2019 behaalde winsten. Voor deze ondernemers betekent dat een betere liquiditeitspositie in deze onzekere tijden.

Wanneer ondernemers die onder de vennootschapsbelasting vallen in 2020 verwachten een verlies te maken, kunnen zij daar al rekening mee houden in hun aangifte vennootschapsbelasting 2019. Het is namelijk mogelijk om in de aangifte 2019 een zogenoemde ‘coronareserve’ op te nemen. Hiermee wordt bereikt dat het verlies over 2020 sneller wordt verrekend met de winst uit 2019.

 

De ‘normale’ verliesverrekening

De wet biedt de mogelijkheid om verliezen te verrekenen met de winst van het voorafgaande jaar (carry back). Wanneer u in 2020 een verlies heeft geleden, dan kan dit verlies worden verrekend met de winst die in 2019 is behaald. Gevolg hiervan is dat (een deel van) de betaalde of nog te betalen vennootschapsbelasting 2019 terug wordt gekregen dan wel wordt verrekend. Het vervelende is dat deze verrekening pas mogelijk is wanneer de aangifte vennootschapsbelasting 2020 bij de belastingdienst is ingediend én dat de definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2019 is opgelegd. U begrijpt het al, dat kan enige tijd duren.

Het kabinet ziet in dat dit voor veel ondernemers ongewenst is in deze tijd. Zij hebben liquiditeit sneller nodig om hun hoofd boven water te houden.

 

Hoe werkt de coronareserve?

Met deze steunmaatregel mag u het verwachte verlies over het jaar 2020 die is veroorzaakt door de coronacrisis met behulp van een coronareserve ten laste van uw winst over het jaar 2019 brengen.

Ter illustratie een voorbeeld:

U heeft met uw BV in 2019 een winst behaald van € 190.000. Helaas verwacht u voor 2020 een verlies van € 160.000. Door het opnemen van een coronareserve in de aangifte 2019 betaalt u over 2019 aan vennootschapsbelasting € 5.700 (19% van € 30.000).

Ten opzichte van de ‘normale’ verliesverrekening is dit een verbetering. U moet anders in 2020 aangifte doen over de gehele winst van 2019 waarbij u € 36.100 (19% van € 190.000) aan vennootschapsbelasting zou zijn verschuldigd. U zou vervolgens pas in 2021 de aangifte vennootschapsbelasting kunnen doen met het verlies van € 160.000. Met behulp van de ‘normale’ verliesverrekening zou u dan uiteindelijk € 30.400 (19% van € 160.000 terugkrijgen.

Door het opvoeren van een coronareserve blijft u beschikken over deze € 30.400, wat wel zo prettig is in deze tijden.

 

Voorwaarden voor toepassing coronareserve

Uiteraard kent deze steunmaatregel een aantal voorwaarden. Deze zijn:

  1. U verwacht in 2020 een verlies;
  2. Dit verlies wordt veroorzaakt als gevolg van de coronacrisis;
  3. U heeft in 2019 een winst behaald;
  4. De coronareserve mag niet hoger zijn dan de (fiscale) winst over 2019 en ook niet hoger zijn dan het te verwachten verlies in 2020;
  5. De opgenomen coronareserve valt uiterlijk in 2020 weer vrij ten gunste van de winst. Deze winst valt dan dus (grotendeels) weg tegen het verlies in 2020.

 

Onderbouw het corona gerelateerd verlies

Wanneer u voornemens bent een coronareserve op te nemen in de aangifte vennootschapsbelasting 2019, zorgt u dan wel voor een goede onderbouwing waaruit duidelijk blijkt dat het verlies corona gerelateerd is. De belastingdienst zal namelijk fraude, misbruik en evident oneigenlijk gebruik bestrijden.

Let op: wanneer er een corona gerelateerd verlies verwacht wordt in 2020 van stel € 50.000 en in 2020 ontvangt uw bedrijf een (onvoorziene) bate van € 10.000 welke niet corona gerelateerd is, dan kan er slechts voor € 40.000 een coronareserve opgenomen worden in de aangifte vennootschapsbelasting 2019.

 

Aangifte vennootschapsbelasting 2019 al ingediend?

Het kan zijn dat uw aangifte vennootschapsbelasting 2019 al is ingediend, maar dat u toch gebruik wilt maken van de coronareserve. U kunt dan de aangifte met een coronareserve opnieuw indienen bij de belastingdienst.

 

Verlaging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019

De coronareserve kan ook al geclaimd worden door uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 te laten verminderen.

 

Slot

Voldoet u aan de voorwaarden voor het vormen van een coronareserve? Dan is het opportuun hiervan gebruik te maken, want het verbetert  immers uw liquiditeitspositie. Let er wel op dat u een deugdelijke onderbouwing daarvan vastlegt!

Heeft u nog vragen over deze steunmaatregel, dan adviseren wij u graag hierover. Neem gerust vrijblijvend contact op voor vragen.

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720