Eindejaarstips 2020:

DGA’s

 

Eindejaarstips 2020: DGA’s

15 december 2020

Het nieuwe jaar komt er weer met rasse schreden aan. Bij uitstek de gelegenheid om uw financiële situatie nog even door te lichten op kansen én bedreigingen. In het onderstaande informeren wij u met de nodige tips voor DGA’s. Veel leeswerk, maar het zou zomaar de moeite waard kunnen zijn! Doe er uw voordeel mee en als wij kunnen helpen, dan doen we dat uiteraard graag.

 1. Het AB-tarief gaat verder omhoog

Het tarief in box 2 voor het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang wordt gefaseerd verhoogd, van 26,25% per 1 januari 2020 naar 26,9% per 1 januari 2021. Met deze tariefsverhoging wil de overheid het globale evenwicht qua belastingheffing tussen B.V.’s en ondernemingen in de inkomstenbelasting in stand houden. De tariefsaanpassing kent géén respecterende werking: de tariefsverhoging geldt ook voor oude winstreserves in de B.V..

 1. Coronacrisis: vraag uitstel van betaling

Veel ondernemers verkeren in zwaar weer door de coronacrisis. Het betalen van belasting kan daardoor lastig zijn. Het kabinet heeft daarom de mogelijkheden voor het verkrijgen van bijzonder uitstel van betaling verruimd. U kunt nog tot 31 december 2020 uitstel van betaling aanvragen voor uw B.V.. Heeft u al eerder uitstel gekregen, dan is het nog steeds mogelijk om het uitstel te verlengen. Deze maatregel eindigt op 31 december 2020. Eindigt het uitstel voor uw B.V., dan moet u vanaf dat moment bij de eerstvolgende aangifte weer gewoon belasting betalen. Voor het terugbetalen van de openstaande belastingbedragen heeft een kabinet een speciale regeling in het leven geroepen. Vanaf 1 juli 2021 moet uw B.V. de belastingschuld gaan aflossen. Deze aflossing kunt u uitsmeren over een periode van maximaal 36 maanden.

 1. Sluit pensioenverevening uit in huwelijkse voorwaarden

De DGA die gaat scheiden, is op grond van de Wet verevening pensioenen verplicht om zijn ex-echtgenoot een substantieel deel van zijn pensioenkapitaal (pensioen in eigen beheer) toe te delen. Het gaat om de waarde van de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen én het volledige nabestaandenpensioen voor de partner. De Hoge Raad heeft al weer jaren geleden beslist dat de DGA het aan zijn ex-echtgenoot toekomende gedeelte van het pensioenkapitaal in beginsel moet afstorten. De DGA kan afstorting enkel nog voorkomen als hij aantoont dat daardoor de continuïteit van de B.V. in gevaar komt. De DGA die een dergelijke financiële aderlating wil voorkomen, kan in de huwelijksvoorwaarden laten opnemen dat beide echtgenoten afstand doen van het recht op pensioenverevening bij echtscheiding. DGA’s die al op huwelijksvoorwaarden zijn gehuwd, hebben voor zo’n aanpassing van de huwelijksvoorwaarden uiteraard de toestemming van hun echtgenoot nodig.

 1. Met pensioen: overweeg een pensioenknip

Als u dit jaar met pensioen gaat en het kapitaal van uw pensioenpolis gaat omzetten in pensioenuitkeringen, overweeg dan om een pensioenknip toe te passen. Zo’n knip houdt in dat u voor een deel van het pensioenkapitaal pas op een later tijdstip pensioenuitkeringen gaat kopen. De huidige lage rentestand leidt tot lage uitkeringen, en wie weet wordt dat beter in de nabije toekomst.u

 1. Zet uw kind op de payroll van de B.V.

Overweegt u als DGA om in de toekomst AB-aandelen in uw actieve B.V. aan uw kinderen te gaan schenken? Houd er dan rekening mee dat de AB-heffing bij die schenking slechts doorschuift als de B.V. een materiële onderneming drijft en nagenoeg uitsluitend ondernemingsvermogen heeft én de begiftigde tenminste drie jaar als werknemer in loondienst moet zijn bij de B.V. of een van haar werkmaatschappijen. Zorg dus ervoor dat u uw kind(eren) nog dit jaar als werknemer op de payroll van de B.V. opneemt om zo snel mogelijk te voldoen aan voorwaarden voor toepassing van de AB-doorschuifregeling

 1. Kijk eens kritisch naar uw vermogen

Op Prinsjesdag is er een apart wetsvoorstel ingediend voor box 3: de Wet aanpassing box 3. Het gevolg hiervan is dat vooral de belastingdruk voor kleinere vermogens in box 3 daalt. De belastingheffing in box 3 loopt wel op als uw vermogen stijgt (boven de € 1 miljoen betaalt u 1,76% belasting). Het werkelijk behaalde rendement speelt daarbij geen enkele rol.

Blijf daarom vooral kritisch kijken naar uw vermogen box 3. Misschien is het voordeliger om een schuld af te lossen, een investering te doen of het geld als kapitaal te storten in uw B.V.. Let er daarbij ook op dat de peildatum voor box 3 al op 1 januari volgend jaar is. Daarvoor moet u dus een keuze hebben gemaakt. Wij denken graag met u mee.

 1. Leningen: altijd schriftelijk vastleggen

Als de B.V. een lening verstrekt aan een groepsmaatschappij, is het zaak om die lening en de voorwaarden van die lening altijd schriftelijk vast te leggen. De Hoge Raad heeft (in 2008) beslist dat een verlies op een op zichzelf zakelijke lening niet aftrekbaar is als de vormgeving van de lening onzakelijk is. De uitspraak betrof een situatie waarin géén leningsovereenkomst was opgemaakt,  géén zekerheden waren verstrekt en géén aflossingsschema was opgesteld. Het blijkt dat de Belastingdienst heel vaak de afwaardering van een vordering weigert op grond van dit arrest. De consequenties van dit arrest zijn te voorkomen door wél een goede leningsovereenkomst op te stellen. Daarmee voorkomt u onnodige problemen bij een eventuele afwaardering van de vordering.

 1. DGA: een lager gebruikelijk loon met de WKR

De verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015 heeft voor veel DGA’s een prettig neveneffect: zij kunnen het salaris uit hun B.V. op een lager bedrag stellen. Met de WKR is ook het fiscale loonbegrip aangepast. Tot het loon behoren ook alle kostenvergoedingen, of de DGA / de werknemer die nu belast of onbelast heeft genoten. Dus de kostenvergoeding die een DGA belastingvrij kan incasseren – omdat die onder een gerichte vrijstelling valt, denk aan een vergoeding voor reiskosten, studiekosten, een mobiele telefoon, internet, maaltijden onderweg, etc. – behoort tot diens gebruikelijk loon. De Belastingdienst heeft dat ook bevestigd.

De DGA die deze vergoedingen meeneemt in de gebruikelijkloonregeling kan het salaris in geld – desgewenst – met hetzelfde bedrag verminderen. Graag kijken wij samen met u welke mogelijkheden u hebt om uw gebruikelijke loon nog over 2020 te verminderen. 

 1. Van verlies-B.V. naar eenmanszaak

Is uw B.V. – nog steeds – verliesgevend? Kunt u de verliezen in uw B.V. fiscaal niet meer verrekenen? Verwacht u nog wel betere tijden en gaat u daarom door met de zaak? Ga dan eens na of u uw onderneming niet beter uit de B.V. kunt halen en die – geheel of gedeeltelijk – als eenmanszaak kunt voortzetten. Die overdracht zal meestal zonder fiscale afrekening kunnen plaatsvinden. Als u per 1 januari 2021 overgaat naar de eenmanszaak kunt u een eventueel verlies over 2021 verrekenen met uw inkomen (in box 1) over de voorgaande drie jaren, over het salaris dat u als DGA – verplicht – uit uw B.V. hebt moeten opnemen.

 1. Waardeer de vordering op uw B.V. af!

De DGA die een vordering op zijn B.V. heeft, valt daarmee onder de terbeschikkingstellingsregeling. Dit betekent dat de rente en de waardeveranderingen van die vordering tot het inkomen van de DGA in box 1 behoren. Gevolg daarvan is dat wanneer de vordering minder waard wordt – omdat de B.V. minder draait – de DGA zijn vordering op de B.V. kan afwaarderen ten laste van zijn inkomen in box 1. Een onvolwaardige vordering moet, conform de spelregels van goed koopmansgebruik, niet op de nominale waarde maar op de lagere werkelijke waarde worden gezet. Het verlies dat daardoor ontstaat kan de DGA verrekenen met andere inkomsten in box 1, bijvoorbeeld met zijn salaris uit de B.V. En dat kan een belastingbesparing opleveren van maximaal 49,50% over het bedrag van de afwaardering!

 1. Check de statutaire doelstelling van uw B.V.

Bent u DGA en verricht u namens uw B.V. regelmatig transacties die niet of nauwelijks te rijmen zijn met de statutaire doelstelling van uw B.V.? Laat die doelstelling dan aanpassen. Dat vergt een statutenwijziging bij notariële akte. Als u als DGA transacties en/of werkzaamheden namens de B.V. verricht die niet onder de statutaire doelstelling zijn te rangschikken, bent u daarvoor als bestuurder in privé aansprakelijk als het fout gaat. U bent gewaarschuwd!

 1. Check uw managementfee

Werkt u als DGA vanuit uw holding-B.V. voor een of meer werk-B.V.’s? Check dan de managementfee die uw holding-B.V. daarvoor in rekening brengt bij die werk-B.V.’s. Hof Amsterdam heeft recent beslist dat een te hoge managementvergoeding tot gevolg kan hebben dat de DGA in privé aansprakelijk is voor de niet betaalde (belasting-)schulden van de werk-B.V.’s. In de berechte casus bleef de holding-B.V. van de DGA een forse managementvergoeding in rekening brengen bij de werk-B.V. ondanks de financieel penibele situatie van die B.V.. Het Hof besliste dat de DGA door zo te handelen de belangen van andere schuldeisers in de werk-B.V., waaronder de Belastingdienst, had verwaarloosd. Dat kwam hem op een privé aansprakelijkstelling te staan!

 1. Meld betalingsonmacht B.V. tijdig

Heeft uw B.V. liquiditeitsproblemen? Kan uw B.V. de verschuldigde loonheffing en of omzetbelasting niet op tijd betalen? Zorg er dan voor dat u als bestuurder van de B.V. die betalingsonmacht tijdig meldt bij de ontvanger van de Belastingdienst. Een melding is tijdig als die wordt gedaan binnen twee weken nadat de belastingen of premies moeten zijn betaald. Bij belasting op aangifte is dat binnen twee weken nadat het bedrag van de aangifte moet zijn betaald, bij een naheffingsaanslag binnen twee weken na de uiterste betaaldatum van de naheffingsaanslag. Heeft de B.V. al een aanmaning gehad om de verschuldigde belasting te betalen? Ook dan heeft u nog veertien dagen de tijd om de betalingsonmacht te melden. De Hoge Raad heeft expliciet goedgekeurd dat zo’n melding tijdig en rechtsgeldig is.

 1. Check de voorlopige aanslag VPB 2020

Heeft uw B.V. ondanks de coronacrisis over 2020 beter gedraaid dan u dacht? Blijkt uit de (voorlopige) cijfers dat de B.V. over 2020 vennootschapsbelasting moet bijbetalen? Vraag dan snel om een aanpassing van de voorlopige aanslag VPB 2020. Dat scheelt uw B.V. belastingrente over het bedrag van de nadere voorlopige aanslag.

 1. DGA: zet uw vergoedingen en verstrekkingen fiscaal optimaal in!

Bekijk of u als DGA-werknemer uw arbeidsvoorwaardenpakket al fiscaal optimaal heeft ingericht. Er zijn tal van vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR (telefoon, computer, telewerken, enzovoorts) waarvan u als DGA gebruik kunt maken. U kunt deze vergoedingen aanwijzen als zogeheten eindheffingsloon en ze onderbrengen in de vrije ruimte van de WKR. Daarmee zijn de vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij, zolang het binnen de vrije ruimte blijft. Komt u daarboven, dan betaalt u over het meerdere 80% eindheffing. Als DGA kunt u daarnaast bijvoorbeeld ook gebruikmaken van alle verlofregelingen die gelden voor uw B.V.. In 2020 is de vrije ruimte 1,7% van de eerste € 400.000 van de totale fiscale loonsom en over het restant van de loonsom geldt een vrije ruimte van 1,2%. Maar in april paste het kabinet vanwege de coronacrisis de vrije ruimte aan: over de eerste € 400.000 van de totale fiscale loonsom was de vrije ruimte 3%. Deze verhoging geldt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020, maar is tijdelijk en geldt alleen voor 2020. In 2021 veranderen de percentages opnieuw: in het Belastingplan 2021 stelt het kabinet voor om het percentage van 1,2% dat geldt voor het restant van de loonsom vanaf € 400.000, per 1 januari 2021 te verlagen naar 1,18%.

 1. Informatie in UBO-register moet actueel zijn

Het Nederlandse ‘UBO-register’ heeft op 27 september 2020 de digitale deuren geopend. In het register komen gegevens van onder meer DGA’s van B.V.’s, en een deel van de gegevens is voor iedereen tegen een kleine vergoeding in te zien. Controleer regelmatig of die gegevens nog actueel zijn. Het einde van het jaar is daarvoor een mooi moment. In het register moeten de gegevens komen van de uiteindelijk belanghebbenden van vrijwel alle vennootschappen en andere juridische entiteiten die Nederland telt.

De kleine lettertjes: dit artikel is van algemene aard en is niet in alle gevallen bruikbaar of toepasbaar terwijl voor de uitvoering hiervan fiscaal advies nodig is. Hoewel bij de voorbereiding van dit artikel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade welke zou kunnen voortvloeien uit handelen of nalaten naar aanleiding van dit document. Voor specifiek advies kunt u vrijblijvend contact opnemen met HBK t. +31 (0)71 542 27 20, e. info@hbk.nl

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720