Eindejaarstips 2020: Grensoverschrijdende arbeid

 

Eindejaarstips 2020: Grensoverschrijdende arbeid

15 december 2020

Het nieuwe jaar komt er weer met rasse schreden aan. Bij uitstek de gelegenheid om uw financiële situatie nog even door te lichten op kansen én bedreigingen. In het onderstaande informeren wij u met de nodige tips met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid. Veel leeswerk, maar het zou zomaar de moeite waard kunnen zijn! Doe er uw voordeel mee en als wij kunnen helpen, dan doen we dat uiteraard graag.

DUTCH VERSION (Please find the English version below).

  1. Brexit en sociale zekerheid

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie op 31 januari 2020 verlaten en de overgangsperiode loopt eind dit jaar af.  Vanaf 2021 zal er dan ook veel veranderen, maar de onderhandelingen zijn nog volop in gang. Met name op het gebied van sociale zekerheid zijn nog geen concrete afspraken gemaakt en daarom is het op dit moment onzeker hoe de situatie vanaf 1 januari 2021 zal zijn. Na 1 januari 2021 is de Europese sociale zekerheidsverordening (VO 883/2004) niet meer van toepassing en dit zal gevolgen hebben voor de sociale zekerheidspositie van inwoners van Nederland die (deels) in het Verenigd Koninkrijk  werken en vice versa. Zonder nadere afspraken zal worden teruggevallen op de nationale sociale zekerheidsregelgeving in Nederland en/of het Verenigd Koninkrijk en dit kan leiden tot dubbele verzekeringsplicht of zelfs helemaal geen verzekeringsplicht. Houdt u daarom de onderhandelingen goed in de gaten en laat u tijdig informeren! 

  1. Thuiswerken over de grens in Coronatijd

Als gevolg van de coronamaatregelen worden werknemers gestimuleerd (en soms verplicht) om vanuit huis te werken. In grensoverschrijdende situaties kan dit voor werkgevers én werknemers tot onvoorziene gevolgen leiden op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en zelfs het arbeidsrecht!

Belastingen
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft lidstaten opgeroepen om samen te werken en afspraken te maken om te voorkomen dat het verplicht thuiswerken over de grens tot omvangrijke compliance issues en administratieve lasten leidt voor werkgevers én werknemers. Tot nu toe heeft Nederland alleen bilaterale afspraken gemaakt met buurlanden België en Duitsland, waarin is afgesproken dat thuiswerkdagen mogen worden belast in het land waar een werknemer onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Hierbij heeft de werknemer nog wel de mogelijkheid om de bepalingen uit het verdrag in te roepen. Met andere landen zijn dergelijke afspraken (nog) niet gemaakt.

Sociale zekerheid
De SVB heeft beleid gepubliceerd waarin ze hebben aangeven geen gevolgen te verbinden aan de sociale zekerheidspositie van werknemers die, als gevolg van het thuiswerken in een grensoverschrijdende situatie, op grond van het EU-recht sociaal verzekerd zouden raken in het woonland.

Arbeidsrecht
Op grond van de regelgeving omtrent het internationale arbeidsrecht is een werknemer gebonden aan de arbeidsrechtelijke regelgeving in het land waar hij of zij doorgaans werkt. Echter, in een situatie waarbij een werknemer voor een langere periode vanuit huis werkt, maar dan over de grens, kan het zijn dat het arbeidsrecht van het woonland van toepassing wordt.

Wij raden werkgevers én werknemers aan om zich te goed laten informeren over de (potentiële) gevolgen bij thuiswerken in grensoverschrijdende situaties.

  1. Einde 30% regeling op 31 december 2020

Sinds 1 januari 2019 is de looptijd van de 30%-regeling verkort van 8 naar 5 jaar. Voor bestaande gevallen, waarbij de 30%-regeling anders per 31 december 2018 zou aflopen, geldt overgangsrecht. Dit overgangsrecht komt per 31 december 2020 te vervallen, als gevolg waarvan veel expats hun 30%-regeling zullen verliezen. Deze expats krijgen vanaf 2021 te maken met een lager netto salaris als er geen afspraken zijn gemaakt met de werkgever. Een ander gevolg van het aflopen van de 30%-regeling is dat zij vanaf 2021 niet meer kunnen opteren voor de partiele buitenlandse belastingplicht. Dit houdt in dat zij vanaf 2021 belastingplichtig zijn voor het wereldwijde inkomen uit sparen en beleggen (Box 3) en Box 3 belasting verschuldigd zijn wanneer de waarde van het vermogen boven het heffingsvrije vermogen van € 50.000 uitkomt. Bij fiscaal partnerschap is het heffingsvrije vermogen € 100.000. Wij kunnen voor u berekenen wat de financiële impact in uw situatie zal zijn, welke mogelijkheden u heeft om uw spaargeld en beleggingen fiscaal te optimaliseren en of het wellicht verstandig is om een voorlopige aangifte voor 2021 in te dienen. 

  1. Fiscale behandeling van de buitenlandse bestuurders- en commissaris beloning wijzigt

De regering heeft aangekondigd dat de goedkeuring voor het mogen toepassen van de vrijstellingsmethode  voor beloningen van bestuurders- en commissarissen van buitenlandse vennootschappen zal worden geschrapt. In plaats van het buitenlandse inkomen vrij te stellen, zal nu de in het buitenland betaalde belasting van de Nederlandse inkomstenbelasting worden afgetrokken, voor zover dat in het betreffende belastingverdrag staat voorgeschreven. Voor zover een belastingverdrag de vrijstellingsmethode voorschrijft, mag deze uiteraard gewoon worden toegepast. De methode van verrekening levert doorgaans een hogere belastingdruk op dan de vrijstellingsmethode. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de goedkeuring zal worden geschrapt. Laat u tijdig informeren over de belastinggevolgen én mogelijkheden op dit gebied!

ENGLISH VERSION

  1. Brexit and social security

The United Kingdom has left the European Union on January 31, 2020 and the transition period will end per the end of this year. As from 2021 a lot will change, but the negotiations are still taking place. Up until today there is still a lot of uncertainty around social security in cross border employment situations as no concrete agreements have been made so far. After January 1, 2021, the EU social security legislation will no longer be applicable and this will have consequences for resident taxpayers of the Netherlands who (partly) work in the UK , or vice versa. Without any agreements, the national social security legislation of both countries will apply as a result of which a person might become socially insured in two countries or it may even become so that a person will not be socially insured at all. We would advise you to monitor the negotiations closely and get timely informed about the (possible) consequences!

  1. Working from home outside the Netherlands

With the corona measures still in effect, many employees are continuously encouraged (or sometimes forced) to work from home. Especially in cross border situations this may lead to unforeseen tax, social security and even labor law consequences for employers and their employees.

Tax
The Organization for European Cooperation and Development (‘OECD’) has asked the member states to conclude agreements to prevent that working from home in cross border situations will lead to major compliance issues and administrative burdens for employers and their employees. The Netherlands has concluded bilateral agreements with Belgium and Germany, holding that there will be no tax consequences for employees who have to work from home in their home country as a result of the corona measures taken. Notwithstanding what is stated in the tax treaty, the workdays from home will be treated as workdays in the country ‘where the workdays would normally be performed’ (hereafter referred to as ‘the country of employment’). This is only applicable under the condition that the income relating to these (additional) workdays from home will be taxed in the country of employment. The employee has the right to invoke the conditions set out in the tax treaty as a result of which the right to tax the workdays from home will shift to home country (country of residency).

Social security
The Dutch social security authorities (SVB) confirmed that cross border workers will not be impacted on their social security position when working from home in the home country if the home country is inside the EU/EER/Switzerland.

Labor law
Based on the international labor law an employee is in principle subject to the laws and rules in the country of work. However, when an employee will be working from home outside the Netherlands for a longer period, the laws and rules of the home country may apply.

We strongly advise employers and employees to get informed about the (potential) tax, social security and labor law consequences when employees work from home in cross border situations.

  1. End transition period 30%-ruling per December 31, 2020

As per January 1, 2019 the maximum duration of the 30%-ruling is shortened from 8 to 5 years. For existing cases, transitional law is in place. This transitional law gave many employees, for whom the 30%-ruling would otherwise end per December 31, 2018, up to two more years to benefit from the 30%-ruling. The transitional law will end per the end of this year as a result of which many employees will lose their 30%-ruling. Since the 30%-ruling cannot be applied on the employees’ employment income anymore as of January 2021, the net income will decrease. The employee will also lose the partial non-resident status as per 2021. This means that the employee will have to declare his worldwide savings and investments (Box 3) and have to pay income tax in case the value of his worldwide savings and investments exceeds the threshold of € 50,000 (or € 100,000 in case of fiscal partnership). We would be more than happy to help you to better understand the financial impact of losing the 30%-ruling and to inform you about the tax planning opportunities you have to structure your savings and investments more beneficial from a tax point of view. We can also help you to investigate if it makes sense to request for a 2021 Dutch preliminary income tax assessment. 

  1. Dutch tax treatment of foreign remuneration board members will change

The Dutch government has announced that the approval to apply the exemption method for renumeration received as board member of a foreign entity will be withdrawn. For many Dutch resident board members of foreign companies, the announced change will result in a higher tax burden on their income. By applying the tax credit method,  the remuneration of such board members will be taxed at least as high as board remuneration received from a Dutch company. When the approval is withdrawn the exemption method can only be applied if and insofar prescribed in the applicable tax treaty. At this moment it is unsure when the approval will be withdrawn. We advise you to get informed about the potential tax consequences and opportunities you have when you receive remuneration as board member of a foreign entity.

De kleine lettertjes: dit artikel is van algemene aard en is niet in alle gevallen bruikbaar of toepasbaar terwijl voor de uitvoering hiervan fiscaal advies nodig is. Hoewel bij de voorbereiding van dit artikel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade welke zou kunnen voortvloeien uit handelen of nalaten naar aanleiding van dit document. Voor specifiek advies kunt u vrijblijvend contact opnemen met HBK t. +31 (0)71 542 27 20, e. info@hbk.nl

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720