Fiscale maatregelen regeerakkoord Rutte IV

 

Fiscale maatregelen regeerakkoord Rutte IV

Op 15 december 2021 is het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ van kabinet Rutte IV gepresenteerd. In het regeerakkoord zijn vanzelfsprekend ook diverse fiscale maatregelen aangekondigd. Hieronder treft u de fiscale ‘hoogtepunten’ van dit regeerakkoord aan.

Algemeen

Afschaffing toeslagen en hervorming belastingstelsel
Het nieuwe kabinet is voornemens de toeslagen af te schaffen, zodat men niet meer kan verdwalen in de ingewikkelde regelingen of te maken kan krijgen met hoge terugvorderingen. Het kabinet wil naast de afschaffing van de toeslagen ook stappen zetten om het huidige belastingstelsel te vereenvoudigen en te hervormen.

Loon- en inkomstenbelasting

Lastenverlichting van €3 miljard
Met het invoeren van een belastingverlaging wil het kabinet zorgen voor een lastenverlichting van €3 miljard. Deze verlaging zal met name tegen goede komen aan lage- en middeninkomens, werkenden en gezinnen.

Vermindering zelfstandigenaftrek
Vanaf 2023 zal de zelfstandigenaftrek met stappen van € 650 worden verlaagd totdat deze in 2030 is teruggebracht tot een bedrag van €1.200. Compensatie voor degenen die hierdoor worden getroffen zal plaatsvinden via een verhoging van de arbeidskorting. Door deze maatregel wordt de B.V. als ondernemingsvorm weer snel interessanter.

Afschaffing middelingsregeling
Per 2023 wordt de middelingsregeling in de inkomstenbelasting afgeschaft. Dit zal met name vervelende gevolgen kunnen hebben voor ondernemers die vanaf dat jaar hun onderneming staken. Een goede planning in 2022 kan dan lonen.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
Per 1 januari 2024 zal het tarief voor de onbelaste reiskostenvergoeding worden verhoogd. De huidige onbelaste reiskostenvergoeding staat op maximaal € 0,19 per kilometer. Een concreet nieuw bedrag is nog nader te bepalen door het nieuwe kabinet.

Box 2: aanpassing wetsvoorstel excessief lenen
In het wetsvoorstel excessief lenen was voorgesteld dat een DGA (en diens partner) maximaal €500.000 mag lenen van zijn eigen vennootschap(pen). De coalitiepartijen hebben nu voorgesteld om dit bedrag te verhogen naar maximaal €700.000. De beoogde ingangsdatum van deze regeling is 1 januari 2023. 

Invoering nieuw box 3-stelsel per 2025
Per 2025 zal er een nieuw box 3-stelsel worden ingevoerd. Inkomsten uit sparen en beleggen worden vanaf dan niet meer belast op grond van het forfaitaire rendement, maar op grond van het werkelijk behaalde rendement. Om vooruit te lopen op dit plan zal per 1 januari 2023 de leegwaarderatio worden afgeschaft voor verhuurde woningen en zal in 2023 de vrijstelling in box 3 worden verhoogd naar ca. € 80.000. Daarnaast heeft de kersverse Staatssecretaris aangegeven om al eerder een nieuw systeem te willen introduceren en voorlopig de aanslagen voor Box 3 in 2022 nog even niet op te leggen.

Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting
Na 2024 zal de inkomensafhankelijke combinatiekorting (hierna: IACK) voor alle nieuwe gevallen worden afgeschaft. Na 2024 is het bij kinderen die zijn geboren in 2025 of later niet meer mogelijk om de IACK aan te vragen. Vanaf 2037 zal de korting in zijn geheel komen te vervallen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
De regering wil dat alle zzp’ers op zijn vroegst in 2024 een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Webmodule zekerheid verkrijgen ZZP’ers
Om ZZP’ers meer zekerheid te geven bij het aangaan van een arbeidsrelatie is het van belang dat er wordt gecontroleerd of werk door een zelfstandige of een werknemer gedaan mag worden. Om de arbeidsrelatie te controleren is daarvoor een pilot met een webmodule opgezet welke gemakkelijk door zzp’ers kan worden gebruikt. De resultaten hiervan liggen bij de Tweede Kamer voor verdere beoordeling.

Successiewet (en inkomstenbelasting)

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de erf- en schenkbelasting
De bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR) zal worden aangepast. De coalitiepartijen willen de regeling in de schenk-, erf- en inkomstenbelasting verbeteren om zo het oneigenlijke gebruik van de regeling tegen te kunnen gaan. In samenhang met het lopende onderzoek naar de BOR wordt ook bekeken, welke aanpassingen en verbeteringen een goede aanvulling voor de regeling kunnen vormen. De resultaten van dit onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2022 verwacht.

Schrappen van verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning
De verruimde schenkingsvrijstelling is ingevoerd met het doel om de hypothecaire schuldenlast te verlagen. Tegenwoordig wordt de vrijstelling echter steeds vaker gebruikt om het mogelijk te maken een duurdere eigen woning te kopen. Met name om deze reden wordt per 1 januari 2024 de vrijstelling afgeschaft.

Klimaat- en milieuheffingen

Invoering rekeningrijden
In 2030 wordt een zogenaamde ‘kilometerbeprijzing’ ingevoerd met een vlak kilometertarief voor alle personen- en bestelauto’s. Wetgeving hieromtrent wordt in deze periode vastgesteld. De basis hiervoor zal de motorrijtuigenbelasting zijn, het tarief zal afhankelijk worden gemaakt van het jaarlijks aantal verreden kilometers. Deze belasting zal zowel voor fossiele als elektrische auto’s gaan gelden.

Verhoging vliegbelasting per 2023
Met een verhoging van de vliegtaks in 2023 wordt beoogd structureel 400 miljoen extra te ontvangen.

Budgetsverhoging Milieu-investeringsaftrek
Het budget van de Milieu-investeringsaftrek (hierna: MIA) zal per 1 januari 2025 structureel met € 30 miljoen worden verhoogd. Verder geldt de MIA niet meer voor de aanschaf van elektrische auto’s. Wel is deze nog geldig voor:

  • Waterstofauto’s
  • Auto’s met geïntegreerde zonnecellen
  • Elektrische bestelwagens

Budgetsverhoging Energie-investeringsaftrek
Het budget van de Energie-investeringsaftrek zal per 1 januari 2023 structureel met € 50 miljoen worden verhoogd.

Afbouw vrijstelling bpm-bestelauto’s ondernemers
In de BPM geldt op dit moment een vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers, deze zal per 1 januari 2024 in drie stappen naar nul worden afgebouwd in 2026. Dit betekent dat het reguliere BPM-tarief hierna van toepassing is voor ondernemers. De vrijstelling blijft echter wel bestaan voor emissievrije auto’s.

Overdrachtsbelasting

Verhoging van de overdrachtsbelasting
De overdrachtsbelasting voor niet-woningen én op het verkrijgen van woningen door rechtspersonen en natuurlijke personen die daar niet zelf langdurig gaan wonen zal per 2023 worden verhoogd van 8% naar 9%. Dit heeft als doel het creëren van meer ruimte op de woningmarkt voor de niet-beleggers.

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720