Eindejaarstips 2022: 10 Tips voor Particulieren

 

Eindejaarstips 2022: 10 Tips voor Particulieren

Hebt u al nagedacht wat u op fiscaal gebied nog vóór het einde van dit jaar kunt doen of juist beter kunt uitstellen tot het nieuwe jaar? Wij informeren u over de belangrijkste actuele fiscale tips voor voor particulieren. Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

1. Houd rekening met de wijziging in de overdrachtsbelasting

Door een maatregel in het Belastingplan 2023 gaat het algemene overdrachtsbelastingtarief met ingang van 1 januari 2023 omhoog van 8% naar 10,4%. Hierdoor worden alle verkrijgingen anders dan de voor eigen bewoning bedoelde woningen vanaf 2023 zwaarder belast, houd hier rekening mee. De aankoop van onroerend goed (anders dan een eigen woning) in 2022 nog laten plaatsvinden kan zomaar duizenden euro’s schelen!

2. Voorkom verliesverdamping

Een verlies uit werk en woning geleden in 2022 is alleen verrekenbaar met winsten behaald in 2019, 2020 en 2021 (carry-back) en de winsten behaald in de jaren 2023 tot en met 2031 (carry-forward). Daarna gaan deze verliezen verloren. Verliezen uit 2013 zullen per 31 december 2022 verdampen. Om verliesverdamping te voorkomen, kan wellicht het resultaat worden verhoogd door bijvoorbeeld kosten en lasten uit te stellen of voorzieningen te laten vrijvallen. Of misschien kunnen stille reserves besloten in uw bedrijfsmiddelen en/of activiteiten worden gerealiseerd.

3. Geen dotatie aan FOR meer mogelijk na 2022

Door een maatregel uit het Belastingplan 2023 wordt de fiscale oudedagsreserve (FOR) vanaf 2023 uitgefaseerd. Het is dan niet meer mogelijk om hieraan jaarlijks te doteren.

4. Borgstellingsprovisie bedingen bij B.V.

Staat u als DGA in privé borg voor een door de bank aan uw B.V. verstrekte lening? Dan moet u hiervoor een vergoeding bedingen bij uw B.V.. De bank kan u immers in privé aanspreken om de schuld, inclusief rente, te betalen als de B.V. hiertoe niet in staat is. Wij raden u in dat geval aan een zakelijke borgstellingsprovisie bij uw B.V. in rekening te brengen om te voorkomen dat de Belastingdienst dit (eventueel zelfs met boetes) corrigeert. De vergoeding voor de borgstelling wordt beschouwd als een voordeel volgens de terbeschikkingstellingsregeling en belast als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1. De B.V. kan de vergoeding aftrekken.

5. Bedrijfsopvolging

Bij (gedeeltelijke) bedrijfsopvolging en estateplanning kan het fiscaal interessant zijn (een deel van) uw IB-onderneming of een pakket aandelen in uw B.V. aan uw toekomstige erfgenamen of aan de beoogde bedrijfsopvolger te schenken. De Successiewet kent hiervoor namelijk onder bepaalde voorwaarden een aantal faciliteiten, waaronder een voorwaardelijke vrijstelling van ruim 83% van het kwalificerende ondernemingsvermogen (in sommige gevallen zelfs oplopend tot 100%) en tien jaar (rentedragend) uitstel van belastingbetaling. Deze bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOR) kunnen ook van toepassing zijn bij overlijden.

De vennootschapsstructuur moet wel aan specifieke eisen voldoen. Indirecte belangen van onder de 5% vallen als zodanig niet meer onder de BOR. Ook de inkomstenbelastingclaim kan onder bepaalde voorwaarden worden doorgeschoven (DSR). Bij schenking van (een deel van) uw IB-onderneming moet de begunstigde in beginsel al 36 maanden medeondernemer zijn en bij schenking van de aandelen in uw B.V. moet de begunstigde in beginsel al 36 maanden in dienst zijn.

Het is niet ondenkbaar dat de BOR in de nabije toekomst wordt versoberd. Het kabinet heeft aangekondigd dat het zich de komende jaren zal inzetten om opmerkelijke belastingconstructies en negatief geëvalueerde fiscale regelingen aan te pakken. Daarbij zal onder meer worden gekeken naar verhuurd vastgoed in de BOR. Eind 2022 of in de eerste helft van 2023 komt het kabinet met een kabinetsreactie op de evaluatie van de BOR en de DSR.

6. Geef uw niet-werkende partner dividend

Partners die geen inkomen hebben, kunnen niet alle heffingskortingen benutten. Bij het uitkeren van dividend is het mogelijk om dit toe te rekenen aan uw partner zonder inkomen. Handig, want met dit extra inkomen is het mogelijk om de heffingskortingen beter te gebruiken.

7. Boxhopping

Voorkom tijdelijke vermogensverschuivingen tussen box 3 (sparen en beleggen) en box 1 (werk en woning) of box 2 (aanmerkelijk belang). Een vermogensbestanddeel dat gedurende een periode van niet meer dan drie achtereenvolgende maanden deel uitmaakt van box 1 of 2 (en zowel daarvoor als daarna van box 3), wordt ook in box 3 in aanmerking genomen als in die periode een peildatum ligt voor box 3. Voor een periode van vier tot zes maanden geldt in eerste instantie hetzelfde, behalve wanneer u aannemelijk kunt maken dat u hebt gehandeld uit zakelijke overwegingen. Voor box 3-vermogen dat wordt ondergebracht in een vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) of een buitenlands beleggingslichaam waarin men een aanmerkelijk belang heeft, wordt zelfs een periode van achttien maanden aangehouden.

Vanaf 2023 kunnen met het oog op de gewijzigde heffingssystematiek in box 3 ook vermogensverschuivingen binnen deze box worden aangepakt. De Overbruggingswet box 3 voorziet namelijk in een antimisbruikbepaling tegen peildatumarbitrage die ervoor zorgt dat het tijdelijk omzetten van vermogensbestanddelen in box 3 niet tot een lagere belastingheffing kan leiden. Denk hierbij aan het vlak voor de peildatum omzetten van beleggingen in lager belaste spaartegoeden, waarbij vlak na de peildatum de spaartegoeden weer worden omgezet in beleggingen. Er is gekozen voor een arbitrageperiode van drie maanden, zodat transacties na 1 oktober 2022 hier voor het eerst onder kunnen vallen. Bij transacties binnen de arbitrageperiode moet op verzoek aannemelijk kunnen worden gemaakt dat er sprake is geweest van zakelijke overwegingen. 

8. Extra vrijstelling in box 3?

In box 3 kunt u een extra vrijstelling creëren, namelijk door middel van (een deel van) uw vermogen te beleggen in groenfondsen. In 2022 bedraagt de vrijstelling € 61.215. Deze kan zelfs oplopen tot maximaal € 122.430 wanneer u een fiscale partner hebt. Daarnaast ontvangt u voor groene beleggingen een extra heffingskorting die bij partners kan oplopen tot maximaal € 858.

9. Verzoek om ambtshalve vermindering box 3-heffing niet nodig

Het is mogelijk dat het rendement over uw bezittingen in box 3 in de jaren 2017 tot en met 2020 lager was dan het fictieve rendement waar de heffing in box 3 van is uitgegaan. Als de aanslagen over deze jaren inmiddels definitief vaststaan en u geen bezwaar tegen de heffing in box 3 hebt gemaakt, bestaat er nog een (kleine) kans dat u belasting in box 3 terugkrijgt. Normaliter gebeurt dat middels een verzoek om ambtshalve vermindering bij de Belastingdienst. Na een afwijzing door de Belastingdienst staat vervolgens een procedure bij de rechtbank open. Onlangs is duidelijk geworden dat uiteindelijk slechts één of enkele zaken (in een proefprocedure) aan de rechter zullen worden voorgelegd, en dat de overige niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 ook zonder verzoek aanspraak kunnen maken op de uitkomst in deze proefprocedure. Daar is verder geen actie meer voor nodig.

10. Schenkingsvrijstelling

In 2022 zijn schenkingen door ouders aan kinderen tot de volgende bedragen vrijgesteld van schenkbelasting:

Kind
€ 5.677

Kind tussen de 18 en 40 jaar (eenmalig) naar keuze en onder voorwaarden:

Ter vrije besteding
€ 27.231

Voor studie
€ 56.724

Voor eigen woning
€ 106.671

Voor de eenmalig verhoogde vrijstelling komt men in aanmerking indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan en indien op de vrijstelling een beroep wordt gedaan in de aangifte schenkbelasting (en u nog niet eerder een beroep op deze vrijstelling hebt gedaan, behoudens overgangsrecht). Indien het kind niet aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet maar zijn partner wel, kunt u als (schoon)ouders wellicht ook gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling. De aangifte schenkbelasting voor schenkingen in het kalenderjaar 2022 moet worden ingediend voor 1 maart 2023.

Houd er rekening mee dat door een maatregel in het Belastingplan 2023 de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning met ingang van 1 januari 2023 wordt verlaagd tot het bedrag van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de schenking ter vrije besteding (€ 28.947 in 2023) en met ingang van 1 januari 2024 wordt afgeschaft.

HOOFDKANTOOR

Hoofdstraat 2 – 2351 AJ – Leiderdorp 

BEL ONS

+31 (0) 71 54 22 720

EMAIL ONS