Eindejaarstips 2022: 8 Tips voor de IB-ondernemer

 

Eindejaarstips 2022: 8 Tips voor de IB-ondernemer

Het aftellen naar 2023 is begonnen. Wij zetten de belangrijkste actuele fiscale tips voor IB-ondernemers op een rijtje. Veel informatie, maar het kan zeker de moeite waard zijn om u hierin te verdiepen!

1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Hebt u in 2022 al genoeg geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen om in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (zie onderstaande tabel)? Zo niet, dan valt er wellicht nog wat fiscaal voordeel te halen! Om in aanmerking te komen voor deze investeringsregeling, moet een investering minstens €450 exclusief btw bedragen. U kunt hier dan ook jaarlijks op afschrijven.

2. Laatste loonheffingsaangifte 2022

Ga na of alle betalingen gedaan aan het personeel op een juiste wijze zijn verloond. Denk hierbij ook aan de forfaitaire bijtellingen voor de bestelauto en de personenauto, en andere gunstige beloningsvormen.

3. Laatste btw-aangifte boekjaar

Denkt u bij het maken van de laatste aangifte van het boekjaar aan de volgende punten.

Privégebruikgerelateerde correcties:

  • Correctie btw privégebruik auto (zowel voor u als ondernemer als voor uw personeel);
  • Correctie btw privégebruik voor bijvoorbeeld gas, water, elektriciteit en warmte;
  • Correctie btw voor gebruik door u als ondernemer van tot het bedrijf behorende goederen voor andere dan bedrijfsdoeleinden (onder andere privégebruik, bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen die u zowel zakelijk als privé gebruikt;
  • Correctie btw voor verrichten van diensten door u als ondernemer voor andere dan bedrijfsdoeleinden (onder andere privégebruik);
  • Correctie in het kader van de bedrijfskantineregeling;
  • Overige correcties op aftrek van voorbelasting over verstrekkingen aan het personeel (gelegenheid geven tot sport of ontspanning, privévervoer en huisvesting) en voor relatiegeschenken en dergelijke.

Pro-ratagerelateerde correcties:

  • Ondernemers die niet uitsluitend btw-belaste prestaties verrichten moeten het pro-rata-aftrekpercentage voor het afgelopen jaar berekenen. Dit kan leiden tot een correctie (naar boven of beneden) van de eerder in aftrek gebrachte btw op algemene kosten.
  • Indien het pro-rata-aftrekpercentage daalt onder de 90% (of 70% voor onder meer reisbureaus), moet u de gevolgen voor eventuele ‘opties belaste huur’ in huurcontracten beoordelen.
  • Op roerende en onroerende investeringsgoederen moet herziening van voorbelasting plaatsvinden.

In sommige gevallen is onder voorwaarden goedgekeurd dat de correcties per einde kalenderjaar kunnen plaatsvinden (indien het kalenderjaar niet gelijk is aan het boekjaar.

Termijn terugvragen buitenlandse btw:

Bent u economisch actief in meerdere EU-landen? Nederlandse aftrekgerechtigde ondernemers kunnen de in andere EU-landen betaalde btw terugvragen via een elektronisch verzoek bij de Belastingdienst. Let op, hiervoor zijn aparte inloggegevens vereist en het aanvragen daarvan kan enige weken duren. Het verzoek moet uiterlijk binnen zijn op 30 september van het jaar dat volgt op het jaar waarover u btw terugvraagt. Verzoeken die hierna binnenkomen worden mogelijk door het andere EU-land niet meer in behandeling genomen.

4. Autokosten werknemers (btw)

Als de werkgever een auto van de zaak ter beschikking stelt aan werknemers, heeft de werkgever in principe recht op een volledige btw-aftrek over de autokosten. Aan het einde van het boekjaar moet de werkgever dan echter een btw-correctie aangeven voor het privégebruik. Dit betekent dat een werkgever voor iedere auto die privé wordt gebruikt een forfaitaire correctie van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto is verschuldigd. Onder voorwaarden is het mogelijk of zelfs verplicht om af te wijken van de forfaitaire correctie en aan te sluiten bij het werkelijke privégebruik. Woon-werkverkeer geldt voor de btw ook als privégebruik.

5. Debiteur betaalt niet, vraag de btw terug

Btw afgedragen zonder dat de factuur ooit is betaald? Als een debiteur u niet betaalt, kunt u onder omstandigheden de btw terugvragen die u al hebt afgedragen aan de Belastingdienst. Let op: als u afspraken maakt met uw debiteur over de betaling van de factuur, kan het zijn dat uw vordering wordt omgezet in een lening. In dat geval kunt u geen verzoek tot teruggaaf indienen bij de Belastingdienst. Voordat u een betalingsregeling voorstelt, dient u dus goed na te gaan of uw debiteur uiteindelijk aan zijn verplichtingen zal voldoen of niet. U moet het verzoek tot teruggaaf tijdig indienen. Dat betekent binnen een maand nadat duidelijk is dat uw afnemer niet betaalt. Uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van de vordering wordt geacht dat de debiteur niet meer zal betalen en moet u de btw terugvragen.

6. Bewaarplicht

Het opruimen en vernietigen van oude administratieve gegevens kan u uiteraard een kostenbesparing opleveren, maar houd daarbij wel rekening met de wettelijke bewaartermijn van ten minste zeven jaar van uw administratieve gegevens. Met betrekking tot onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, moet u de btw-boekhouding zelfs tien jaar bewaren. Voor de btw geldt in bepaalde gevallen een bijzondere bewaarplicht (van tien jaar) wanneer telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten grensoverschrijdend worden aangeboden. Een bewaartermijn van tien jaar geldt ook als u gebruikmaakt van het eenloketsysteem (onestopshop/OSS-regeling). Permanente stukken (aktes, pensioen- en lijfrentepolissen enzovoort) mogen niet worden weggegooid.

Tip: als u de gegevens van verkoopbonnen digitaal opslaat en deze ter beschikking kunt stellen aan de Belastingdienst, is het niet meer noodzakelijk om kassabonnen, kassarollen en dergelijke op papier te bewaren. Dit geldt ook voor facturen, mits bij het scannen geen informatie verloren gaat. 

7. Forse stijging maximale premie-inkomen

De verhoging van het wettelijk minimumloon met een percentage van 10,15% (!) maakt een forse stijging van het maximum premieloon noodzakelijk. Houd er alvast rekening mee dat het maximale premie-inkomen voor de werknemersverzekeringen en de Zorgververzekeringswet zal stijgen van € 59.706 in 2022 naar € 66.956 in 2023. 

8. Middeling 2020-2022

Als uw jaarinkomen binnen 3 jaar sterk wisselt, dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk uw belastbare inkomens in box 1 (werk en woning) van 2020 tot en met 2022 te middelen, waardoor u over deze jaren wellicht in totaal minder belasting betaalt.

De te middelen jaren mogen slechts eenmaal in de middelingsberekening worden betrokken. Beoordeeld moet worden welke van de te middelen jaren u een zo hoog mogelijke belastingteruggaaf oplevert. Mogelijk kunt u ook voorgaande jaren nog middelen, dit is afhankelijk van de dagtekening van de definitieve aanslagen inkomstenbelasting over de desbetreffende jaren.

Let op: de middelingsregeling zal volgens het Belastingplan 2023 per 1 januari 2023 worden geschrapt, het laatste tijdvak waarover middeling dan mogelijk zal zijn is 2022-2024. Vooral ondernemers zullen hierdoor benadeeld worden.

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720