Eindejaarstips 2023: 12 Tips voor de IB-ondernemer

 

Eindejaarstips 2023: 12 Tips voor de IB-ondernemer

Het aftellen naar 2024 is begonnen. Wij zetten de belangrijkste actuele fiscale tips voor IB-ondernemers op een rijtje. Veel informatie, maar het kan zeker de moeite waard zijn om u hierin te verdiepen!

1. Zorg voor een urenadministratie!

Het urencriterium is belangrijk om gebruik te kunnen maken van vele fiscale tegemoetkomingen voor IB-ondernemers. Denk aan de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de oudedagsreserve, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de meewerkaftrek. U moet aannemelijk maken dat u in een kalenderjaar ten minste 1.225 uur aan de onderneming hebt besteed. Als u geen startende ondernemer (meer) bent en u verricht naast het werk voor uw onderneming nog andere werkzaamheden (in of buiten dienstbetrekking), dan moet u ook aannemelijk maken dat meer dan de helft van de voor werkzaamheden beschikbare tijd is besteed aan uw onderneming.

2. Handhaving op schijnzelfstandigheid

Op 1 januari 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) ingevoerd. De handhaving van de Wet DBA blijft in principe vooralsnog achterwege, maar dat gaat veranderen. De Belastingdienst gaat vanaf 1 januari 2025 weer handhaven op schijnzelfstandigheid. Er is sprake van schijnzelfstandigheid als een zelfstandige (zzp’er) in de praktijk verkapt in dienst is bij een opdrachtgever.

Let op! De modelovereenkomst op basis van vrije vervanging wordt per 1 januari 2024 ingetrokken. Controleer of u nog werkt met dergelijke modelovereenkomsten en neem in dat geval contact op met uw adviseur.

Let op! Handhaving is ook nu al mogelijk bij situaties waarin sprake is van kwade trouw of een aanwijzing hiertoe.

3. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Hebt u in 2023 al genoeg geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen om in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (zie onderstaande tabel)? Zo niet, dan valt er wellicht nog wat fiscaal voordeel te halen! Om in aanmerking te komen voor deze investeringsregeling, moet een investering minstens € 450 exclusief btw bedragen. U kunt hier dan ook jaarlijks op afschrijven.

4. Investeren en tijdelijk willekeurig afschrijven in 2023

Op veel nieuwe investeringen in 2023 mag u gedeeltelijk willekeurig afschrijven. De regeling betekent dat u éénmalig in 2023 uw winst mag verminderen met maximaal 50% van het investeringsbedrag – minus de restwaarde. De andere 50% moet u op de reguliere manier afschrijven vanaf het moment dat het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen. Er zijn wel uitzonderingen op de willekeurige afschrijving 2023, zoals bij investeringen in gebouwen.

Met de willekeurige afschrijving kunt u uw winst in 2023 verlagen, wat u direct een belastingbesparing oplevert. Als u in 2023 willekeurig afschrijft dan kunt u in de volgende jaren niet meer afschrijven en betaalt u daardoor in de jaren daarna (meestal) meer belasting.

Let op! Willekeurig afschrijven is niet altijd voordelig, bijvoorbeeld als u verwacht dat uw winst in 2023 lager zal worden belast dan in de komende jaren. U kunt er daarom ook voor kiezen om in 2023 over 50% van het investeringsbedrag – minus restwaarde – niet of minder af te schrijven, zodat u in de volgende jaren juist meer kunt afschrijven.

Tip! Wilt u nog profiteren van de willekeurige afschrijving in 2023? Ga dan nog dit jaar een investeringsverplichting aan, dat kan bijvoorbeeld door een opdrachtbevestiging of order te ondertekenen. Vanaf 1-1-2024 vervalt deze mogelijkheid. Neemt u de investering in 2023 nog niet in gebruik? Overweeg dan om het bedrag van de willekeurige afschrijving op de investering aan te betalen, omdat u anders geen gebruik kan maken van de willekeurige afschrijving.

5. Investeer nog in 2023 in energiezuinige bedrijfsmiddelen

De energie-investeringsaftrek, EIA, gaat in 2024 omlaag van 45,5% naar 40%. Bent u van plan om binnenkort te investeren in een bedrijfsmiddel dat staat op de energielijst?
Het is dan fiscaal voordeliger om nog in 2023 te investeren. Dit betekent dat u bijvoorbeeld dit jaar nog een opdrachtbevestiging of order moet ondertekenen. Wel moet u er rekening mee houden dat de energie-investering op tijd wordt gemeld bij het RVO.

Tip! Voordat u investeert moet u de bijkomende effecten beoordelen, zoals de invloed op de hoogte van uw winst over 2023 en de gevolgen van de energie-investering in 2023 voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

6. Voorziening

Wilt u winstneming uitstellen? Kijk dan of u nog een voorziening kunt vormen. Daarvoor is al voldoende dat de toekomstige uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan voor de balansdatum, en dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven in de toekomst worden gedaan. Verder geldt dat de toekomstige uitgaven ook moeten kunnen worden toegerekend aan de periode voorafgaande aan de balansdatum. Voorzieningen zijn mogelijk voor bijvoorbeeld een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten, het verlenen van garantie op producten of jubileumuitgaven voor het personeel.

Tip! In 2024 zal de MKB-winstvrijstelling worden verlaagd van 14% naar 13,31%. Daarnaast zal ook de zelfstandigenaftrek verder worden beperkt. Mogelijk is het voor u interessant om alvast een deel van de winst van 2024 naar voren te halen of eventueel kosten uit te stellen tot 2024.

7. Laatste loonheffingsaangifte 2023

Ga na of alle betalingen gedaan aan het personeel op een juiste wijze zijn verloond. Denk hierbij ook aan de forfaitaire bijtellingen voor de bestelauto en de personenauto en andere gunstige beloningsvormen.

8. Laatste btw-aangifte boekjaar

Denkt u bij het maken van de laatste aangifte van het boekjaar aan de volgende punten:

Privégebruik gerelateerde correcties

  • Correctie btw privégebruik auto (zowel voor u als ondernemer als voor uw personeel);
  • Correctie btw privégebruik voor bijvoorbeeld gas, water, elektriciteit en warmte;
  • Correctie btw voor gebruik door u als ondernemer van tot het bedrijf behorende goederen voor andere dan bedrijfsdoeleinden (onder andere privégebruik), bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen die u zowel zakelijk als privé gebruikt;
  • Correctie btw voor verrichten van diensten door u als ondernemer voor andere doeleinden dan bedrijfsdoeleinden (onder andere privégebruik);
  • Correctie in het kader van de bedrijfskantineregeling;
  • Overige correcties op aftrek van voorbelasting over verstrekkingen aan het personeel (gelegenheid geven tot sport of ontspanning, privévervoer en huisvesting) en voor relatiegeschenken en dergelijke.

Pro-rata gerelateerde correcties

  • Ondernemers die niet uitsluitend btw-belaste prestaties verrichten moeten het pro-rata-aftrekpercentage voor het afgelopen jaar berekenen. Dit kan leiden tot een correctie (naar boven of beneden) van de eerder in aftrek gebrachte btw op algemene kosten.
  • Indien het pro-rata-aftrekpercentage daalt onder de 90% (of 70% voor onder meer reisbureaus), moet u de gevolgen voor eventuele ‘opties belaste huur’ in huurcontracten beoordelen.
  • Op roerende en onroerende investeringsgoederen moet herziening van voorbelasting plaatsvinden.

In sommige gevallen is onder voorwaarden goedgekeurd dat de correcties per einde kalenderjaar kunnen plaatsvinden (indien het kalenderjaar niet gelijk is aan het boekjaar.

Termijn terugvragen buitenlandse btw
Bent u economisch actief in meerdere EU-landen? Nederlandse aftrekgerechtigde ondernemers kunnen de in andere EU-landen betaalde btw terugvragen via een elektronisch verzoek bij de Belastingdienst. Let op, hiervoor zijn aparte inloggegevens vereist en het aanvragen daarvan kan enige weken duren. Het verzoek moet uiterlijk binnen zijn op 30 september van het jaar dat volgt op het jaar waarover u btw terugvraagt. Verzoeken die hierna binnenkomen worden mogelijk door het andere EU-land niet meer in behandeling genomen.

9. Debiteur betaalt niet? Vraag tijdig de btw terug

Btw afgedragen zonder dat de factuur ooit is betaald? Als een debiteur u niet betaalt, kunt u onder omstandigheden de btw terugvragen die u al hebt afgedragen aan de Belastingdienst.

Let op! Als u afspraken maakt met uw debiteur over de betaling van de factuur, kan het zijn dat uw vordering wordt omgezet in een lening. In dat geval kunt u geen verzoek tot teruggaaf indienen bij de Belastingdienst. Voordat u een betalingsregeling voorstelt, dient u dus goed na te gaan of uw debiteur uiteindelijk aan zijn verplichtingen zal voldoen of niet. U moet het verzoek tot teruggaaf tijdig indienen. Dat betekent binnen een maand nadat duidelijk is dat uw afnemer niet betaalt. Uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van de vordering wordt geacht dat de debiteur niet meer zal betalen en moet u de btw terugvragen.

10. Bewaarplicht

Het opruimen en vernietigen van oude administratieve gegevens kan u uiteraard een kostenbesparing opleveren, maar houd daarbij wel rekening met de wettelijke bewaartermijn van ten minste zeven jaar van uw administratieve gegevens. Met betrekking tot onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, moet u de btw-boekhouding zelfs tien jaar bewaren.
Voor de btw geldt in bepaalde gevallen een bijzondere bewaarplicht van tien jaar. Permanente stukken (aktes, pensioen- en lijfrentepolissen enzovoort) mogen niet worden weggegooid.

Tip! Als u de gegevens van verkoopbonnen digitaal opslaat en deze ter beschikking kunt stellen aan de Belastingdienst, is het niet meer noodzakelijk om kassabonnen, kassarollen en dergelijke op papier te bewaren. Dit geldt ook voor facturen, mits bij het scannen geen informatie verloren gaat.

11. Middeling 2021-2023

Als uw jaarinkomen binnen 3 jaar sterk wisselt, dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk uw belastbare inkomens in box 1 (werk en woning) van 2020 tot en met 2022 te middelen, waardoor u over deze jaren wellicht in totaal minder belasting betaalt.

De te middelen jaren mogen slechts eenmaal in de middelingsberekening worden betrokken. Beoordeeld moet worden welke van de te middelen jaren u een zo hoog mogelijke belastingteruggaaf oplevert. Mogelijk kunt u ook voorgaande jaren nog middelen, dit is afhankelijk van de dagtekening van de definitieve aanslagen inkomstenbelasting over de desbetreffende jaren.

Vanaf 1 januari van dit jaar is deze middelingsregeling te komen vervallen. Het laatste tijdvak waarover middeling nog mogelijk is zijn de jaren 2022-2024. Vooral ondernemers worden benadeeld door deze aanpassing.

12. Informatieverstrekking uitbetaalde bedragen aan derden

Vanaf 1 januari 2022 zijn werkgevers verplicht informatie te verstrekken aan de Belastingdienst over uitbetaalde bedragen aan derden waarop geen loonheffingen zijn ingehouden. Als u dergelijke betalingen doet aan een natuurlijk persoon, moet u de Belastingdienst informeren over een aantal zaken, waaronder naam, adres, woonplaats, geboortedatum, Burgerservicenummer (BSN) en de in het kalenderjaar betaalde bedragen inclusief kostenvergoedingen. De informatieplicht geldt niet voor onder andere betalingen aan werknemers, artiesten, beroepssporters, of vrijwilligers. Ook geldt de informatieplicht niet voor personen die een factuur hebben uitgereikt, mits die factuur voldoet aan de eisen van de Wet op de omzetbelasting 1968. Voor 2023 en latere jaren kunt u de informatie aanleveren in de loop van het jaar zelf, maar uiterlijk in januari na afloop van het jaar.

Tip! Begin tijdig met het in kaart brengen voor welke personen u aan deze informatieplicht moet voldoen en ga na of u over alle noodzakelijk gegevens zoals een BSN-nummer beschikt.

Let op! De Eerste Kamer moet nog over het belastingplan 2024 en de aangenomen moties stemmen. De stemming hierover zal helaas pas vlak voor kerst plaatsvinden. Tot die tijd is het onzeker of alle amendementen in werking zullen treden. Gelet op de korte tijdspan tussen de stemming in de Eerste Kamer en het einde van het jaar adviseren wij – ondanks de onzekerheid – hier tijdig op voor te sorteren en niet te wachten. Hiermee voorkomt u dat het last-minute niet meer mogelijk is om hier op te anticiperen met ongewenst fiscale nadelen tot gevolg.

Disclaimer
Bij de samenstelling van de Eindejaarstips 2023 is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Deze versie is samengesteld met de kennis tot 9 november 2023. Daarbij zijn wij er vanuit gegaan dat de Eerste Kamer het Belastingplan 2024 en de aangenomen amendementen zal goedkeuren. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720