Eindejaarstips 2023: 10 Tips voor Particulieren

 

Eindejaarstips 2023: 10 Tips voor Particulieren

Heeft u al nagedacht over wat u op fiscaal gebied nog vóór het einde van dit jaar kunt doen en wat u beter kunt uitstellen tot het nieuwe jaar? Of over de vraag hoe u het beste kunt inspelen op de vele wijzigingen die in 2024 ingaan? Wij voorzien u hierbij in ieder geval van de 10 belangrijkste actuele fiscale tips. Heeft u vragen? Neem dan contact met uw persoonlijke belastingadviseur bij HBK op. Wij helpen u graag verder.

1. Voorkom verliesverdamping

Een verlies uit werk en woning geleden in 2023 is alleen verrekenbaar met winsten behaald in 2020, 2021 en 2022 (carry-back) en de winsten behaald in de jaren 2024 tot en met 2032 (carry-forward). Daarna gaan deze verliezen verloren. Verliezen uit 2014 zullen per 31 december 2023 verdampen. Om verliesverdamping te voorkomen, kan wellicht het resultaat worden verhoogd door bijvoorbeeld kosten en lasten uit te stellen of voorzieningen te laten vrijvallen. Of misschien kunnen stille reserves besloten in uw bedrijfsmiddelen en/of activiteiten worden gerealiseerd.

2. Borgstellingsprovisie bedingen bij B.V.

Staat u als DGA in privé borg voor een door de bank aan uw B.V. verstrekte lening? Dan moet u hiervoor een vergoeding bedingen bij uw B.V. De bank kan u immers in privé aanspreken om de schuld, inclusief rente, te betalen als de B.V. hiertoe niet in staat is. Wij raden u in dat geval aan een zakelijke borgstellingsprovisie bij uw B.V. in rekening te brengen om te voorkomen dat de Belastingdienst dit (eventueel zelfs met boetes) corrigeert. De vergoeding voor de borgstelling wordt beschouwd als een voordeel volgens de terbeschikkingstellingsregeling en belast als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1. De B.V. kan de vergoeding aftrekken.

3. Bedrijfsopvolging

Bij (gedeeltelijke) bedrijfsopvolging en estateplanning kan het fiscaal interessant zijn (een deel van) uw IB-onderneming of een pakket aandelen in uw B.V. aan uw toekomstige erfgenamen of aan de beoogde bedrijfsopvolger te schenken. De Successiewet kent hiervoor namelijk onder bepaalde voorwaarden een aantal faciliteiten, waaronder een voorwaardelijke. Deze bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOR) kunnen ook van toepassing zijn bij overlijden.

De vennootschapsstructuur moet wel aan specifieke eisen voldoen. Indirecte belangen van onder de 5% vallen als zodanig niet meer onder de BOR. Ook de inkomstenbelastingclaim kan onder bepaalde voorwaarden worden doorgeschoven (DSR). Bij schenking van (een deel van) uw IB-onderneming moet de begunstigde in beginsel al 36 maanden medeondernemer zijn en bij schenking van de aandelen in uw B.V. moet de begunstigde in beginsel al 36 maanden in dienst zijn.

De BOR zal in 2025 worden gewijzigd. Het is niet ondenkbaar dat de BOR in de nabije toekomst verder wordt versoberd. Het kabinet heeft aangekondigd dat het zich de komende jaren zal inzetten om opmerkelijke belastingconstructies en negatief geëvalueerde fiscale regelingen aan te pakken. Mocht dit interessant voor u blijken te zijn, wacht dan niet te lang.

4. Toedelen van bepaalde inkomsten aan uw niet-werkende partner

Sinds 2023 krijgt een belastingplichtige met weinig inkomen de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting niet meer (gedeeltelijk) uitbetaald. Partners die geen inkomen hebben kunnen vaak niet alle heffingskortingen zelf benutten. Dit kunt u voorkomen wanneer u dividend kunt uitkeren wanneer u aandeelhouder bent van een B.V. Bij het uitkeren van dividend is het mogelijk om dit toe te rekenen aan uw partner zonder inkomen. Handig, want met dit extra inkomen is het mogelijk om de heffingskortingen beter te gebruiken.
Ook kan deze partner zijn/haar heffingskortingen gebruiken door in de aangifte het vermogen geheel of gedeeltelijk aan deze partner zonder of met weinig eigen inkomsten toe rekenen.

5. Vraag een tax credit aan voor box 2-verliezen

Een verlies in box 2 is verrekenbaar met positieve inkomsten in box 2 in het voorafgaande jaar of in de zes jaren na het verliesjaar. Bij beëindiging van het box 2-bezit met een verlies, is doorgaans geen verliesverrekening mogelijk. Op z’n vroegst over het tweede jaar waarin geen box 2-bezit meer bestaat, kunt u daarom op verzoek het box 2-verlies omzetten in een zogenaamde tax credit. Deze tax credit kan worden verrekend met de inkomstenbelasting die u verschuldigd bent in box 1.

In het verzoek kan worden aangegeven over welk jaar de box 1-belasting u de tax credit wilt verrekenen. Dat kan een jaar zijn waarover de aanslag nog niet is vastgesteld, maar het kan ook via een ambtshalve vermindering over een ouder jaar, maar niet ouder dan 5 jaar . Dit wordt van belang, omdat het box 2-tarief met ingang van 2024 wijzigt. Als verrekening vanaf 2024 plaatsvindt, bedraagt de tax credit nog maar 24,5%. Over eerdere jaren bedraagt deze nog 26,9%. Vraag de tax credit daarom tijdig aan.

Tip! De tax credit wordt alleen optimaal benut als er voldoende inkomstenbelasting in box 1 verschuldigd is. Het is zonde als heffingskortingen daardoor verdwijnen. Het is eventueel ook mogelijk de tax credit deels aan te vragen en deels door te schuiven naar de toekomst.

6. Verminder uw vermogen in box 3

1 januari is de peildatum voor de belastingheffing over uw box 3-vermogen. Heeft u meer vermogen dan de vrijstelling dan krijgt u te maken met de box 3-heffing. Afhankelijk van de omvang en samenstelling van uw vermogen is het mogelijk om box 3-heffing te beperken of te voorkomen. U kunt hierbij denken aan het verlagen van uw vermogen door middel van schenkingen of afstorten van een lijfrente voor het einde van dit jaar.

Ook kunt u uw vermogen verlagen door het vermogen onder te brengen in een andere box. Door bijvoorbeeld beleggingen in een bv onder te brengen wordt het vermogen in box 3 lager en neemt de belastingheffing over uw totale box 3-vermogen af. Of dit de beste keuze voor u is, is afhankelijk van het verwachte rendement en het soort vermogen. Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met uw HBK-adviseur.

7. Boxhopping: peildatumarbitrage

Onder het huidige box 3-systeem zijn er drie verschillende categorieën met ieder een eigen fictieve rendementspercentage: bank- en spaartegoeden (0,36% (voorlopig)), overige bezittingen (6,17%) en schulden (2,57% (voorlopig)).

De samenstelling van het vermogen op 1 januari speelt dus een rol bij de belastingheffing. Omdat iedere categorie zijn eigen fictieve rendementspercentage heeft, kan het fiscaal voordelig zijn om er voor te zorgen dat de samenstelling van het vermogen voor de peildatum wordt gewijzigd. De wetgever wil voorkomen dat hier misbruik van wordt gemaakt en heeft in de wet het zogenaamde peildatumarbitrage opgenomen. Hiermee wordt voorkomen dat vermogensbestanddelen in box 3 tijdelijk worden omgezet om het bedrag aan verschuldigde belastingen te verminderen.

Voorkom tijdelijke vermogensverschuivingen tussen box 3 (sparen en beleggen) en box 1 (werk en woning) of box 2 (aanmerkelijk belang). Een vermogensbestanddeel dat gedurende een periode van niet meer dan drie achtereenvolgende maanden deel uitmaakt van box 1 of 2 (en zowel daarvoor als daarna van box 3), wordt ook in box 3 in aanmerking genomen als in die periode een peildatum ligt voor de box 3-heffing. Tenzij u aannemelijk kan maken dat u gehandeld heeft uit zakelijke overwegingen. Voor box 3-vermogen dat wordt ondergebracht in een vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) of een buitenlands beleggingslichaam waarin men een aanmerkelijk belang heeft, wordt zelfs een periode van achttien maanden aangehouden.

8. Huidige box 3-discussies

Op dit moment zijn er diverse procedures bij de verschillende rechters over de toepassing van het forfaitaire rendement op basis van Wet Rechtsherstel box 3/Overbruggingswetgeving box 3.

Ook de Advocaat-Generaal is met een conclusie gekomen dat Wet rechtsherstel box 3 onvoldoende rechtsherstel biedt met betrekking tot de categorie overige bezittingen.

Op dit moment is het onzeker of de Overbruggingswet box 3 wel houdbaar is. Mogelijk beslist de Hoge Raad dat er een tegenbewijsregeling moet komen als het daadwerkelijk behaalde rendement lager is dan de forfaitaire berekeningswijze op grond van de wet.

Tip! Heeft u uw werkelijk behaalde kosten en opbrengsten over 2023 al in kaart gebracht? Zo niet, dan adviseren wij u alle inkomsten en kosten met betrekking tot uw box 3-vermogensbestanddelen te verzamelen. Mogelijk kunt u hiermee de belastingheffing over uw vermogen beperken.

Tip! Ook voor 2024 adviseren wij u om de kosten en opbrengsten inzake uw box 3-vermogensbestanddelen bij te houden. Mogelijk heeft u dit nodig om het bedrag aan verschuldigde belastingen te verminderen.

Let op! Heeft uw box 3-vermogen en ontvangt u definitieve aanslagen? Maak dan tijdig bezwaar tegen deze aanslag. Mocht de Hoge Raad namelijk beslissen dat de huidige wet onvoldoende rechtsherstel biedt en belastingheffing op grond van werkelijk behaald rendement dient plaats te vinden dan behoudt u hiermee uw recht op een mogelijke belastingvermindering.

Als u niet op tijd bezwaar maakt dan verliest u – naar aller waarschijnlijk – mogelijk het recht op een vermindering van het bedrag aan verschuldigde box 3-belasting.

9. Extra vrijstelling in box 3?

In box 3 kunt u een extra vrijstelling creëren, namelijk door een (deel) van uw vermogen te beleggen in groenfondsen. In 2023 bedraagt de vrijstelling € 65.072. Deze kan zelfs oplopen tot maximaal € 130.144 wanneer u een fiscale partner hebt. Daarnaast ontvangt u voor groene beleggingen een extra heffingskorting die bij partners kan oplopen tot maximaal € 911.

10. Heeft u de schenkingsvrijstelling voor 2023 al benut?

Profiteer nog dit jaar van de jaarlijkse schenkvrijstelling in de schenkbelasting en verlaag uw box 3-vermogen. Heeft u nog geen schenking gedaan dan kunt u in 2023 nog € 6.035 belastingvrij aan uw kinderen schenken en aan uw kleinkinderen of derden € 2.418.
Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van een eenmalig verhoogde schenkvrijstelling waarmee u de jaarlijkse schenkvrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 eenmalig kunt verhogen.

Voor 2023 gelden de volgende bedragen:
– Vrij besteedbare schenkvrijstelling: € 28.947
– Dure studie: € 60.298
– Aankoop van een eigen woning: € 28.947

Om gebruik te maken van deze eenmalige verhoogde schenkvrijstelling moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zoals: bestedingsdoel, leeftijd, nog niet eerder een beroep op deze vrijstelling gedaan én er moet een aangifte schenkbelasting worden gedaan.
Indien het kind niet aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet maar zijn of haar partner wel, dan kunt u als (schoon)ouders wellicht toch nog gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling.

Ook voor schenkingen aan anderen dan de eigen kinderen in de leeftijd van 18 en 40 jaar kan gebruik worden gemaakt de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning.

De aangifte schenkbelasting voor schenkingen in het kalenderjaar 2023 moet worden ingediend voor 1 maart 2024.

Schenkingen voor de eigen woning moeten worden besteed uiterlijk in het tweede jaar na het jaar waarin voor het eerst een beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan. Als u in 2022 voor het eerst heeft geschonken onder deze vrijstelling, moet deze schenking uiterlijk in 2024 worden gebruikt. Dat geldt ook voor de eventuele aanvulling die in 2023 wordt gedaan, indien in 2022 nog niet de volledige vrijstelling is benut. Is de schenking in 2021 gedaan, zorgt u er dan voor dat deze in 2023 wordt benut!

Let op! De eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigenwoning voor zowel kinderen als derden wordt vanaf 2024 afgeschaft. Wel blijft het mogelijk om gebruik te blijven maken van de algemene eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor uw kinderen.

Tip! Wilt u anderen dan uw eigen kinderen financieel ondersteunen bij de aankoop van een eigen woning. U dient dan voor het einde van dit jaar het bedrag van de schenking te hebben overgemaakt.

Let op! De Eerste Kamer moet nog over het belastingplan 2024 en de aangenomen moties stemmen. De stemming hierover zal helaas pas vlak voor kerst plaatsvinden. Tot die tijd is het onzeker of alle amendementen in werking zullen treden. Gelet op de korte tijdspanne tussen de stemming in de Eerste Kamer en het einde van het jaar adviseren wij – ondanks de onzekerheid – hier tijdig op voor te sorteren en niet te wachten. Hiermee voorkomt u dat het last-minute niet meer mogelijk is om hier op te anticiperen met ongewenst fiscale nadelen tot gevolg.

Disclaimer
Bij de samenstelling van de Eindejaarstips 2023 is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Deze versie is samengesteld met de kennis tot 9 november 2023. Daarbij zijn wij er vanuit gegaan dat de Eerste Kamer het Belastingplan 2024 en de aangenomen amendementen zal goedkeuren. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

HOOFDKANTOOR

Hoofdstraat 2 – 2351 AJ – Leiderdorp 

BEL ONS

+31 (0) 71 54 22 720

EMAIL ONS