Eindejaarstips 2021: 11 Tips voor DGA’s

 

Eindejaarstips 2021: 11 Tips voor DGA’s

December is bij uitstek de maand om na te gaan welke acties u op fiscaal gebied nog voor het eind van dit jaar moet nemen of juist uitstellen tot het nieuwe jaar. In het onderstaande informeren wij u met de belangrijkste actuele fiscale tips voor DGA’s. Veel informatie, maar het kan zeker de moeite waard zijn om u hierin te verdiepen! Heeft u advies nodig? Wij helpen u daarbij graag verder.

1. Beperk belastingrente met voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2021

Verwacht u dat uw B.V. over 2021 nog vennootschapsbelasting moet bijbetalen? U kunt belastingrente beperken door zo snel mogelijk een (nadere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2021 aan te vragen. Vraag indien nodig ook om een betalingsregeling. Overigens bedraagt de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 slechts 0,01% per jaar, vanwege de gevolgen van het coronavirus. Na 1 januari 2022 zal de invorderingsrente weer stijgen.

 2. Stel winst B.V. uit tot 2022

Het hoge tarief in de vennootschapsbelasting wordt 25,8%, het lage tarief blijft 15%. De grens voor het lage tarief wordt verhoogd en gaat gelden voor winsten tot € 395.000 (2021: tot € 245.000). Als de belastbare winst van uw B.V. in 2021 hoger is dan € 245.000, dan kunt u een belastingvoordeel van 10% behalen door een deel van de winst uit te stellen tot 2022. Hoe? Wij adviseren u er graag over.

3. In vorderingen op uw B.V. ná 1 januari 2022

Wacht met het innen van vorderingen op uw B.V. tot na 1 januari 2022. Zo voorkomt u dat het meteen in de box 3-heffing wordt meegenomen op peildatum 1 januari 2022.

4. Verliesverrekening en verliesverdamping uit 2012

Er gaat een in tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening gelden voor verliezen die vanaf 1 januari 2022 zijn ontstaan of op 31 december 2021 nog verrekenbaar zijn. Deze nieuwe regeling bevat ook overgangsrecht voor verliezen geleden in boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2013. Dit betekent dat verrekenbare verliezen uit 2012 dit jaar voor het laatst te verrekenen zijn. Is de fiscale winst van uw B.V. in 2021 te laag, voorkom dan een verliesverdamping door een voorziening of een fiscale reserve te laten vrijvallen. Of verkoop bedrijfsmiddelen met stille reserves aan gelieerde lichamen. Hierbij kan een sale & leaseback constructie een oplossing bieden

5. Overweeg herfinanciering lening B.V.

De Wet excessief lenen bij de eigen B.V. komt steeds dichterbij. Vanaf 1 januari 2023 moet een fictieve winstuitdeling in aanmerking worden genomen voor zover uw schulden en eventueel van uw partner aan de eigen B.V. gezamenlijk meer bedragen dan € 500.000 (dit geldt niet voor leningen voor uw eigen woning). Datzelfde geldt voor schulden van jullie bloed- en aanverwanten en de partners van die bloed- en aanverwanten. Deze fictieve winstuitdeling is belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Met het oog op deze maatregel is het verstandig om een herfinanciering te overwegen met een lening van de bank of het vastgoed te verkopen aan uw B.V. Een kanttekening hierbij is dat bij een dergelijke verkoop wel 8% overdrachtsbelasting verschuldigd is.

6. Zet uw bedrijfsopvolger/kind op de payroll van de B.V.

Bent u van plan om op 1 januari 2025 aandelen in uw B.V. te schenken aan uw kinderen of bedrijfsopvolger? Houd er dan rekening mee dat aanmerkelijkbelangheffing slechts buiten beschouwing blijft indien de verkrijger gedurende minimaal 36 maanden vóór de schenking in dienstbetrekking was bij uw B.V. of één van haar werkmaatschappijen. Daarnaast moet uw B.V. een materiële onderneming drijven en voor minimaal 90% ondernemingsvermogen hebben. Overweeg dus om eventuele verkrijgers uiterlijk 31 december 2021 nog in dienst te nemen bij uw B.V.

7. Verzoek vóór 2022 om verbreking fiscale eenheid (FE)

Gezien de lagere tariefschijf in 2022 verhoogd wordt van € 245.000 naar € 395.000, kan het interessant zijn om een bestaande FE voor de vennootschapsbelasting te verbreken. Het verzoek moet dan uiterlijk op 31 december 2021 zijn ingediend. Let er daarbij wel op dat er geen fiscale afrekening optreedt.

8. Laat B.V. leningen aflossen om de renteaftrekbeperking te voorkomen

Voor boekjaren die op of vanaf 1 januari 2022 beginnen zal de aftrekbaarheid van het saldo van rentekosten (rentekosten minus rentebaten) verlaagd worden van 30% naar 20%. Dit maakt het minder interessant om B.V.’s met veel vreemd vermogen te financieren. De huidige drempel van € 1 miljoen blijft vooralsnog gehandhaafd. Ons advies is daarom om leningen bij uw B.V. zoveel mogelijk af te lossen.

9. Stel milieu-investeringsaftrek (MIA) uit tot 2022

Voor 2022 worden de aftrekpercentages voor de MIA van 36%, 27% en 13,5% voor categorie I , categorie II en categorie III verhoogd naar respectievelijk 45%, 36% en 27%. Het maximale netto voordeel bedraagt hierdoor ongeveer 14%. Het hoogste percentage wordt toegepast op investeringen in bedrijfsmiddelen die de hoogste bijdragen leveren aan de beleidsprioriteiten, zoals circulaire economie en elektrificatie. Stel daarom een investering in een bedrijfsmiddel dat kwalificeert (of in 2022 gaat kwalificeren als een milieubedrijfsmiddel) uit tot na 31 december 2021 om zodoende van dit voordeel te kunnen profiteren.

10. Aftrekbaarheid gerichte thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkgevers maximaal € 2 per thuisgewerkte dag onbelast vergoeden aan hun werknemers, mits de werkgever die vergoeding als eindheffingsloon aanwijst voor de werkkostenregeling. Hiervoor wordt aangesloten bij de Nibud-normen. Bij het verstrekken van een gericht vrijgestelde thuiswerkvergoeding vallen de gedeelten van de thuiswerkvergoeding die zien op ‘voedsel, drank en genotmiddelen’ onder de aftrekbeperking gemengde kosten.

11. Keer in 2021 gebruikelijke bonus uit

Indien u aan het einde van 2021 nog vrije ruimte over heeft, dan kunt u deze vrije ruimte benutten door een of meer werknemers een bonus te geven, mits u de bonus nog in 2021 uitbetaalt. Een andere belangrijke eis is dat er voldaan moet zijn aan het gebruikelijkheidscriterium. De bonus mag dus niet meer dan 30% afwijken van wat voor vergelijkbare werknemers in dezelfde sector gebruikelijk is. Voor een bonus van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar is het leveren van bewijs of onderbouwing niet nodig. Bent u DGA en is er genoeg vrije ruimte over in 2021, dan mag u uzelf ook een bonus van € 2.400 toekennen. Ingeval u een hogere bonus wilt toepassen, dan zult u aannemelijk moeten maken dat een dergelijke bonus gebruikelijk is in uw sector.

 

HOOFDKANTOOR

Hoofdstraat 2 – 2351 AJ – Leiderdorp 

BEL ONS

+31 (0) 71 54 22 720

EMAIL ONS