Wet Excessief Lenen

 

Wet Excessief Lenen

Op 1 januari 2023 is de wet ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ in werking getreden. Het doel van deze wet is het ontmoedigen van bovenmatig lenen bij de eigen vennootschap door de directeur-grootaandeelhouder.

Met deze wet wordt het deel van de schulden bij de eigen vennootschap dat boven de drempel van € 700.000 uitstijgt als fictief regulier voordeel in aanmerking genomen in box 2. De enige uitzondering hierop zijn reeds bestaande eigenwoningschulden bij de eigen BV op 31 december 2022. Ook nieuwe eigenwoningschulden vormen hierop een uitzondering, mits hiervoor hypothecaire zekerheid aan de vennootschap is verstrekt.

De eerste peildatum voor de wet is 31 december 2023. Indien de schulden aan uw eigen vennootschap op deze datum meer bedragen dan het drempelbedrag van € 700.000, dan kan het voordelig zijn om deze schulden bij de vennootschap geheel of deels af te lossen.

Belangrijk is ook dat de bovenmatige schulden bij uw vennootschap van een eventuele partner, (schoon)(groot)ouders en/of (klein)kinderen bij uw schuldendrempel zullen worden meegerekend. De (schoon)(groot)ouders en (schoon)(klein)kinderen vallen onder de categorie verbonden personen en hebben ieder wel een vrijstelling van € 700.000. Alleen het deel van hun schuld dat boven deze drempel uitkomt zal aan de aanmerkelijkbelanghouder worden toegerekend (zolang het niet gaat om een kwalificerende box 1-schuld voor de eigen woning).

Om belastingheffing te voorkomen is het belangrijk dat op de peildatum van 31 december het bovenmatige deel van de schulden is afgelost. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan afbouw van de schulden bij de eigen vennootschap door het doen van een dividenduitkering, het overdragen van privé-vermogensbestanddelen aan de BV of het extern herfinancieren van de schulden. Het is uiteraard niet verplicht om het bovenmatige deel van de schuld aan de BV af te lossen en in bepaalde situaties kan het zelfs voordeliger zijn om de bovenmatige schuld in stand te houden en het fictieve reguliere voordeel voor lief te nemen.

Voor advies op maat raden we u vooral aan om contact met ons op te nemen.

Hoofdkantoor

Hoofdstraat 2
2351 AJ Leiderdorp

bel ons

071-5422720